Fonder och stiftelser


Anérstiftelsen – Hjälp till organisationer som stödjer enskilda och behövande personer.
 
Arvsfonden – Stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.

Berit Söderströms stiftelse – stipendier som kan sökas av personer med fysiska funktionshinder.

Doktor Felix Neuberghs stiftelse – Delar ut bidrag till bl.a. sjuka och handikapapde.

Jerringfonden – Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov

Henry och Ella Ståhls stiftelse – Ur stiftelsen kan du som har en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom söka bidrag.

Fler fonder för hjälpmedel

Jimmy Dahlstens Fond

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse – Delar ut bidrag till handikappade barn och ungdomar, företrädelsevis till dem med CP-skada. Delar även ut bidrag till föreningar och för forskning med samma inriktning.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen – Anslag till enskilda personer med rörelsehinder, organisationer och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse – Bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka.

Prins Carl Gustafs Stiftelse – Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till funktionshindrade barn och ungdomar.

Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond – Ideella föreningar kan söka om anslag för pengar till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom.

Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond – Bidrag till ekonomiskt behövande, t.ex. barn med funktionshinder eller personer med kostnader för sjukdom som inte samhället ersätter.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne – Bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning.

Bidragsstiftelsen från DHR – Du som kan ansöka om bidrag från Bidragsstiftelsen har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i en utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser.

Ragnhild Frykbergs Stiftelse – Stiftelsen skall främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön.

Ännu fler fonder för funktionshindrade

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade – Fonden stödjer enskilda personer med synskada och forskning om synskador.

Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne – Ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond – Stiftelsen stödjer barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Anslag lämnas till enskilda personer, handikapporganisationer och för forskning.

Stiftelsen Sven-Olof Jansons livsverk

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering – Bidrag till vissa verksamheter för rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade.

Stiftelsen Sävstaholm – Bidrag lämnas till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning och mera.

Stiftelsen Tysta Skolan – Stödjer habiliterande och rehabiliterade verksamheter för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.

Ulrika Eklunds Stiftelse – Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes.

Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond – Lämnar bidrag till behövande privatpersoner (t.ex. sjuka, gamla och handikappade).

Åhlén-stiftelsen Stiftelsen stödjer vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade.

Änggårdsstiftelsen – Stiftelsen ska underlätta för fysiskt funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Bidrag lämnas också till forskning.

Personskadeförbundet RTP – Stöd och hjälp till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande funktionsnedsättning.

Lindhés Stiftelseförvaltning – 8 stiftelser av olika storlek som delar ut medel och ekonomiskt stöd till olika ändamål.

Pro Patria – Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga.